Cinturón Negro Sho dan 1º Dan

Conocimientos Generales

 • Haber entrenado karate un mínimo de 4 años
 • Saber realizar el calentamiento (Junbi Undo)
 • Saber comandar una clase (Gorei Keiko)

Blocajes

 • ASHI UKE
 • MOROTE KAKE HAITO UKE
 • MOROTE KAKE UKE

Barridos con la Pierna (Ashi Barai)

 • TEISOKU ASHI BARAI
 • USHIRO MAWASHI ASHI BARAI

Golpes de Mano

 • HAITO UCHI (Jodan-Chudan-Gedan)
 • MOROTE HAITO UCHI (Jodan-Chudan)

Golpes de Pierna

 • MAWASHI TOBI GERI
 • USHIRO TOBI GERI
 • USHIRO MAWASHI TOBI GERI

Trabajo del Kihon estático y en movimiento Ippon Kumite Posición Zenkutsu Dachi)

 • Tori: MAE GERI CHUDAN CHUSOKU
 • Uke: SABAKI, SEIKEN GYAKU GEDAN BARAI, ASHI BARAI, SEIKEN GYAKU TSUKI

Ren Raku

 • Kumite Dachi: GEDAN MAWASHI GERI, JODAN USHIRO MAWASHI GERI, JODAN MAE GERI, JODAN MAWASHI GERI, JODAN USHIRO GERI, ATRÁS Y KAMAE
 • Kiba Dachi: HIJI UCHI, URAKEN SAYU GANMEN UCHI, GEDAN BARAI, GYAKU TSUKI
 • Sanchin Dachi: CHUDAN TSUKI, UCHI UKE, URAKEN GANMEN UCHI, TETTSUI YOKO UCHI JODAN

Goshin Jitsu

 • Cuchillo apoyado en el cuello
 • Cuchillo apoyado en el estómago

Katas

 • TENSHO
 • SAIHA
 • GEKUSAI SHO
 • PINAN SONO YON URA
 • PINAN SONO GO URA

Jiyu Kumite

 • 25 Combates de 1 minuto

Tameshiwari

 • Rompimiento con Seiken y Shuto de 2 Tablas

Condición Física

 • 50 Fondos con Seiken
 • 15 Fondos con Gohon
 • 100 Sentadillas
 • 100 Abdominales
 • 30 Saltos
Todos los derechos reservados -